STATUT DV SV LEOPOLDA MANDIĆA

DJEČJI VRTIĆ SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA

PAVLA RADIĆA 36, 34 000 POŽEGA

TEL: 034 211 692

FAKS: 034 317 046

OIB: 25993977429

EMAIL: djecji.vrtic.sv.leopold.mandic@po.htnet.hr

 

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA

SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA

Požega, studeni 2013.

 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /Narodne novine 10/97,107/07/ i 94/13/ uz prethodnu suglasnost Osnivača  Župe svetog Leopolda Mandića, Sv. Leopolda Mandića 2, 34 000 Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića, Svetog Leoplda Mandića na sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. donosi

 

 

 

 

 

 

STATUT

Dječjeg vrtića Svetog Leopolda Mandića

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se:

 

 • statusna obilježja,
 • naziv, sjedište Dječjeg vrtića,
 • zastupanje i posredovanje,
 • imovina Dječjeg vrtića i odgovornost za njegove obveze,
 • djelatnost Dječjeg vrtića,
 • ustrojstvo i način rada Dječjeg vrtića,
 • ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju,
 • suradnja s roditeljima i skrbnicima djece,
 • financijsko poslovanje,
 • način donošenja općih akata,
 • radni odnosi,
 • nadzor i javnost rada,
 • poslovna i profesionalna tajna,
 • zaštita okoliša,
 • druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića.

 

 

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić Svetog Leopolda Mandića (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece u skladu sa socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. U ostvarivanju vjerskog odgoja slijedi se Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

 

 

Članak 3.

 

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je, Župa Svetog Leopolda Mandića, Sv. Leopolda Mandića 2, 34 000 Požega (u daljnjem tekstu: Osnivač).

 

Župa Svetog Leopolda Mandića je postao osnivačem i vlasnikom Dječjeg vrtića na temelju Odluke o osnivanju br. 17/99., od 6. travnja 1999. godine.

 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu rješenjem br. Tt-99/284-2-2 od dana 23. kolovoza 1999., pod brojem MBS: 050031227.

 

 

 

II. NAZIV I  SJEDIŠTE

 

Članak 4.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić Svetog Leopolds Mandića.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Požegi, Pavla Radića 36.

 

 

Članak 5.

 

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića uz suglasnost Osnivača.

 

 

Članak 6.

 

Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

 

Članak 7.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost i posluje u sjedištu

 

Dječji vrtić može proširivati djelatnost. Odluku o osnivanju nove Podružnice ili o proširivanju vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 8.

 

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno Zakonu, ovom Statutu i pravilima unutarnjeg ustrojstva Osnivača.

 

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića, odgovoran je i za obavljanje stručnog rada.

 

Ravnatelj Dječjeg vrtića zastupa vrtić pojedinačno i samostalno u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

 

 

Članak 9.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju i u okviru svojih ovlasti.

 

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača.

 

Članak 11.

 

U pravnom prometu Dječji vrtić koristi pečat i štambilj.

 

1 pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Svetog    Leopolda Mandića, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

 

1 pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Svetog Leopolda, Požega, Pavla Radića 36,  a u sredini je otisnut znak Dječjeg vrtića.

 

1 štambilj četvrtastog oblika  širine 12 mm i dužine 35 mm, u kojemu je upisan naziv i sjedište Dječjeg vrtića.

 

Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.

 

O broju pečata ravnatelj odlučuje pismenom odlukom.

 

 

Članak 12.

 

Pečatom iz članka 11. stavka 1. točke 1. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Dječji vrtić i akti koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

 

Pečatom iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovog Statuta ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Način uporabe i čuvanje pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

Članak 12.

Znak Dječjeg vrtića je: lik Svetog Leopolda Mandića.

 

 

IV. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 13.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

 

Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan Zakonom, drugim propisima donesenim na temelju Zakona, ovim Statutom.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

 

 

Članak 14.

 

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno Zakonu i pravilima unutarnjeg ustrojstva Osnivača.

 

 

Članak 15.

 

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

 

Članak 16.

 

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

 

 • steći,opteretiti ili otuđiti nekretninu,
 • steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi 50.000,00 kn,
 • dugoročno se zadužiti,
 • udružiti se u zajednicu ustanova,
 • davati jamstva za kreditno zaduženje,
 • odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Dječjeg vrtića
 • dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića,
 • mijenjati namjenu objekata i prostora,
 • promijeniti djelatnost,
 • osnovati drugu pravnu osobu.

 

 

V. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 17.

 

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje na temelju odobrenih programa.

 

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

 

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programe  vjerskog odgoja predškolske djece, Montssori program, ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, i športskog sadržaja,
 • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

 

Programe iz stavka 2. ovoga članka Dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili Dječji vrtić mijenja program, Dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

 

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjena programa iz st. 4 ovog članka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.

 

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovog članka, te nakon izvršnosti rješenja iz st. 5 ovog članka, Dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa, odnosno, izmijenjenog programa.

 

Osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta, te podnijeti zahtjev radi ocjene sukladnosti tog akta sa Zakonom.

 

 

Članak 18.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

 

Dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja sljedeće poslove:

–          upis djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

–          izdavanje potvrda i mišljenja,

–          upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

 

Odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 

 

 

 

Članak 19.

 

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost  samo na temelju odluke koju donosi Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

 

 

Članak 20.

 

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića.

 

Kurikulum Dječjeg vrtića donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

 

Članak 21.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada, koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

 

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno – obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, Program katoličkog vjerskog odgoja, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

 

Članak 22.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine donosi Godišnji plan i program rada.

 

Dječji vrtić dostavlja Godišnji plan i program rada Osnivaču i ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za proteklu pedagošku godinu do 31. kolovoza.

 

Dječji vrtić dostavlja Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za proteklu pedagošku godinu Osnivaču i ministarstvu nadležnom za obrazovanje najkasnije do 15.  rujna.

 

 

 

Članak 23.

 

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost Osnivača, a u skladu s propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 24.

 

Dječji vrtić dužan je ustrojiti i uredno voditi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju za svako dijete te drugu evidenciju u skladu sa Zakonom.

 

 

Članak 25.

 

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravka djece u Dječjem vrtiću u skladu s Programom mjera zdravstvene zaštite, prehrane i higijene u Dječjem vrtiću.

 

 

 

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 26.

 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarivali primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 

Članak 27.

 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem odgojno-obrazovnih, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

 

 

Članak 28.

 

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog, a prema potrebi i poludnevnog boravka, a mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.

 

Programi iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 29.

 

U Dječjem vrtiću rad s djecom rane i predškolske dobi organizira se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

 

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se sukladno Zakonu i propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 30.

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne skrbi ostvaruju se u Dječjem vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministarstava.

Članak 31.

 

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u  odgojnim  skupinama i  na razini  Dječjeg  vrtića,  radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

 

 

Članak 32.

 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava i obveza radnika Dječjeg vrtića.

 

 

 

 

Članak 33.

 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja.

 

 

Članak 34.

 

Izbor i postupak za sklapanje ugovora o radu sa radnicima obavlja se prema Zakonu o radu,  Pravilniku o radu, te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

 

Dječji vrtić će obavljanje pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih, te pomoćno tehničkih poslova osigurati u skladu s normativima i sukladno svojim potrebama.

 

 

Članak 35.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 

Članak 36.

 

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana.

 

Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.

 

Radno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40-satnog radnog tjedna, a prema potrebama korisnika.

 

Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

 

 

Članak 37.

 

Dnevni odmor za radnike Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

 

 

Članak 38.

 

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te radno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece, te drugim građanima, utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada, u skladu s propisima i odlukama Osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Dječji vrtić je dužan na oglasnoj ploči vrtića i na drugi prikladni način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno uredovnom radnom vremenu za rad s građanima, roditeljima odnosno skrbnicima, te drugim strankama.

 

 

VII. OVLASTI I NAČIN ODLUČIVANJA POJEDINIH TIJELA U UPRAVLJANJU

 

 1. 1.   UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 39.

 

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima tri člana:

–   jednog člana imenuje Osnivač

–        jednog člana biraju roditelji ili skrbnici djece korisnika usluga

–        jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova

 

 

Članak 40.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani

Članak 41.

 

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva, te vodi sjednice vijeća.

 

U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član vijeća kojeg je za to pisanim putem ovlastio predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pisani zahtjev ravnatelja i jedne trećine članova vijeća.

 

 

Članak 42.

 

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Osnivač, isti se imenuje na rok od 4 godine.

 

Za predsjednika može biti ponovno imenovana ista osoba.

 

 

 

 

 

Članak 43.

 

Upravno vijeće ima slijedeće ovlasti:

 

 • donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
 • donosi odluku o osnivanju Podružnica,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju voditelja Podružnica,
 • donosi Financijski plan i financijsko izvješće, te odlučuje o godišnjem obračunu,
 • donosi Plan o upisu djece za pedagošku godinu,
 • donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa duže od 60 dana,
 • donosi odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenika,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno,
 • donosi odluku o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina uz suglasnost Osnivača,
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kuna,
 • odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
 • odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,
 • podnosi izvješća o radu Dječjeg vrtića,
 • razmatra predstavke i prijedloge korisnika usluga o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,
 • odlučuje o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića.

Predlaže Osnivaču donošenje odluka o:

 • promjeni i proširenju djelatnosti Dječjeg vrtića,
 • raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića,
 • imenovanju i razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića,
 • promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
 • statusnim promjenama Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića, te sve ostale poslove koji nisu izričito stavljeni u nadležnost ravnatelju i Odgojiteljskom vijeću.

 

 

Članak 44.

 

Upravno vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti na sjednicama.

 

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

 

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih članova Upravnog vijeća.

 

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

 

Članak 45.

 

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik Upravnog vijeća, ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

 

Članak 46.

 

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

 

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili Osnivač.

 

Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća donosi Osnivač.

 

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

 

Članak 47.

 

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

 

 1. 2.   RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 48.

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

 

Članak 49.

 

Ravnatelj obavlja poslove utvrđene Zakonom, aktima donesenim na temelju Zakona i ovim Statutom, a naročito:

 

 • organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića,
 • predstavlja i zastupa Dječji vrtić,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića,
 • odgovara za zakonitosti rada Dječjeg vrtića,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Dječjeg vrtića,
 • predlaže Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića,
 • provodi odluke Upravnog vijeća,
 • brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Dječjeg vrtića,
 • odlučuje o nabavci i prodaji pokretne imovine Dječjeg vrtića čija pojedinačna vrijednost iznosi do 20.000,00 kn,
 • odgovara za financijsko poslovanje Dječjeg vrtića,
 • donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga,
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na određeno vrijeme do 60 dana, kad obavljanje poslova ne trpi odgodu ili ukoliko potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana,
 • predlaže Upravnom vijeću izbor radnika po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana,
 • potpisuje ugovore o radu i druge akte Dječjeg vrtića,
 • podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,
 • organizira i obavlja raspored radnika,
 • odobrava službena putovanja i odsustvovanja s rada radnike Dječjeg vrtića,
 • u skladu s odredbama Zakona o radu može ovlastiti drugu osobu da donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa sa novim radnikom.

 

Članak 50.

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

 • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 • ima najmanje 5 godina radnog iskustva u predškolskom odgoju.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća, a isti se imenuje do opoziva.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

 

Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

 

 

Članak 51.

 

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova članova odgojiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovog članka imenuje upravno vijeće na prijedlog ravnatelja  do opoziva.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

 

Članak 52.

 

Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen dužnosti:

 

 • ako sam zatraži razrješenje,
 • ako ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića utvrđene obaveze,
 • ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.

 

 

Članak 53.

 

U slučaju razrješenja ravnatelja Osnivač će imenovati novog ravnatelja.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.   ODGOJITELJSKO VIJEĆE

 

Članak 54.

 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića koje odlučuje o stručnim pitanjima odgoja i obrazovanja u okviru svog djelokruga utvrđenog Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni suradnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću i Podružnicama. Na odgojiteljskim vijećima mogu biti i nazočni zdravstveni radnici kada je riječ o odgojno-zdravstvenom radu.

 

 

Članak 55.

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 56.

 

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

 

Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova vijeća.

 

Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća.

 

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.

 

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine.

 

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjedavajući i zapisničar.

 

 

 

 

 

VIII. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE

 

Članak 57.

 

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i obrazovanja Dječji vrtić surađuje s roditeljima, odnosno skrbnicima djece korisnika usluga i s njima sklapa Ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djece.

 

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima, odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.

 

 

Članak 58.

 

Roditelji, odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njim surađivati.

 

 

Članak 59.

 

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece, te suradnja između roditelja odnosno skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje posebnim pravilnikom.

 

 

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 60.

 

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića uređuje se u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

 

 

Članak 61.

 

Dječji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, uplata roditelja, odnosno skrbnika korisnika usluga, uplatom iz proračuna jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) uprava i samouprava te iz drugih izvora u skladu s propisima.

 

Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Dječji vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Osnivač.

 

 

Članak 62.

 

Za svaku godinu donosi se  polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju dječjeg vrtića, sukladno zakonu i uputama Osnivača.

 

 

Članak 63.

 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

 

 

Članak 64.

 

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića..

 

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva i ravnatelj.

 

 

X. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 65.

 

Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

 

 • Statut,
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića,
 • Pravilnik o radu,
 • Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o zaštiti od požara,
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva,
 • Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje,
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća.

 

 

 

Članak 66.

 

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, ako nije drukčije propisano općim aktom.

 

 

XI. RADNI ODNOSI

 

Članak 67.

 

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja te općim propisima o radu.

 

 

Radni odnosi uređuju se Pravilnikom o radu.

 

 

XII. NADZOR I JAVNOST RADA

 

Članak 68.

 

Rad Dječjeg vrtića je javan.

 

Javnost rada osigurava se objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg  vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića kao i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznavanjem javnosti odnosno roditelja, skrbnika i građana s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, cijenama usluga Dječjeg vrtića te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

 

 

Članak 69.

 

Dječji vrtić je dužan u zakonom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijesti o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.

 

Dječji vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u dokumentaciju.

 

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna,  službena, poslovna, profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

Članak 70.

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Dječjeg vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

 

 

Članak 71.

 

Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

U provođenju nadzora od strane ovlaštenih državnih tijela, ravnatelj, Upravno vijeće i drugi radnici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim osobama koje provode nadzor.

 

 

XIII. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

 

Članak 72.

 

U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 

XIV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 73.

 

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanja neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog Osnivača.

 

 

Članak 74.

 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

 

 

Članak 75.

 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje obavljaju.

 

 

Članak 76.

 

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici, kao i drugi radnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

 

 

Članak 77.

 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

 

XV. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 78.

 

Radnici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

 

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki radnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

 

Radnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

 

Nepoduzimanjem mjera za zaštite okoliša radnik Dječjeg vrtića čini težu povredu radne obveze.

 

 

 

 

Članak 79.

 

Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

 

 

 

Članak 80.

 

Dječji vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

 

 

Program rada Dječjeg vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 

 

XVI. OBRANA

 

Članak 81.

 

Dječji vrtić je u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

 

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 82.

 

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

Članak 83.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

 

 

 

 

Članak 84.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića Svetog Leopolda Mandića, broj: 2 od 2007. godine.

 

 

 

 

 

 

BROJ: 3

 

Požega, rujan 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                     PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

župnik, Jozo Jurić

 

 

                                                RAVNATELJICA:

                                                   Ružica Franić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *